%10 فروش ویژه
تلسکوپ مدیک مدل 50F600H

تلسکوپ مدیک مدل 50F600H

680,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ دیجیتال مدل Camera ZOOM 70X

تلسکوپ دیجیتال مدل Camera ZOOM 70X

630,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ دریسکو مدل F36050

تلسکوپ دریسکو مدل F36050

680,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
%10 فروش ویژه
تلسکوپ مدیک مدل F60050

تلسکوپ مدیک مدل F60050

680,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مدیک مدل T25060

تلسکوپ مدیک مدل T25060

630,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ

تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ

499,000
قیمت از : 12,500,000 تومان
در 1 فروشگاه
تلسکوپ دریسکو مدلCF50080

تلسکوپ دریسکو مدلCF50080

2,010,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ دریسکو مدل F60700

تلسکوپ دریسکو مدل F60700

630,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
%10 فروش ویژه
تلسکوپ مدیک مدل F70060TX

تلسکوپ مدیک مدل F70060TX

680,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
%10 فروش ویژه
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050

تلسکوپ اپتیکال مدل f36050

680,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
%10 فروش ویژه
تلسکوپ مدیک مدل F70060

تلسکوپ مدیک مدل F70060

680,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ ویکسن مدل  A70LF mini porta

تلسکوپ ویکسن مدل A70LF mini porta

680,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Compact 114/500 mm

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Compact 114/500 mm

8,034,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مید مدل  LX70 Maksutov 6 Inch

تلسکوپ مید مدل LX70 Maksutov 6 Inch

16,537,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ دریسکو مدل F76700

تلسکوپ دریسکو مدل F76700

2,010,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مید مدل ETX125 Go To

تلسکوپ مید مدل ETX125 Go To

32,055,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مید مدل ETX90

تلسکوپ مید مدل ETX90

32,055,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ برسر مدل Messier 10 Inch

تلسکوپ برسر مدل Messier 10 Inch

4,437,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700

تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700

2,242,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مید مدل  Polaris 130 mm EQ

تلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ

4,437,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 70/ 900 mm NG

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 70/ 900 mm NG

1,495,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
بسته علمی لونهوک مدل LabZZ MTB3

بسته علمی لونهوک مدل LabZZ MTB3

33,735,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm

تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm

6,567,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ

تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ

2,010,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مید مدل  Polaris 70 mm EQ

تلسکوپ مید مدل Polaris 70 mm EQ

4,437,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm

تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm

4,437,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مدیک مدل F70076TX

تلسکوپ مدیک مدل F70076TX

680,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH

33,735,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor

8,034,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مید مدل  Polaris 127 mm EQ

تلسکوپ مید مدل Polaris 127 mm EQ

8,034,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 114/900 mm

تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 114/900 mm

2,242,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مید مدل LX70 Reflector

تلسکوپ مید مدل LX70 Reflector

6,567,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm

تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm

5,277,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ مید مدل  Polaris 80 mm EQ

تلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ

4,389,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
تلسکوپ برسر مدل Messier 8 Inch

تلسکوپ برسر مدل Messier 8 Inch

8,034,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه