گوشی طبی ولش آلن مدل کلاسیک II

گوشی طبی ولش آلن مدل کلاسیک II

قیمت از : 1,040,000 تومان
در 1 فروشگاه
پالس اکسیمتر مایکرولایف مدل OXY 300

پالس اکسیمتر مایکرولایف مدل OXY 300

776,000
قیمت از : 346,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی پزشکی ایزی لایف مدل HS-30B

گوشی پزشکی ایزی لایف مدل HS-30B

89,000
قیمت از : 90,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اکیومد مدل ST-SH-001

گوشی طبی اکیومد مدل ST-SH-001

50,000
قیمت از : 47,000 تومان
در 1 فروشگاه
ضربان سنج مچی بیورر مدل PM 80

ضربان سنج مچی بیورر مدل PM 80

205,000
قیمت از : 935,000 تومان
در 1 فروشگاه
ضربان سنج سنس اکتیو مدل E7

ضربان سنج سنس اکتیو مدل E7

205,000
قیمت از : 555,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اسپنگلر مدل Rappaport dual-head

گوشی طبی اسپنگلر مدل Rappaport dual-head

قیمت از : 150,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اسپنگلر مدل Cardio prestige

گوشی طبی اسپنگلر مدل Cardio prestige

قیمت از : 1,242,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی هاین مدل M921

گوشی طبی هاین مدل M921

قیمت از : 665,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی امسیگ مدل ST83

گوشی طبی امسیگ مدل ST83

74,000
قیمت از : 75,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اکیومد مدل ST-DH-002

گوشی طبی اکیومد مدل ST-DH-002

60,000
قیمت از : 54,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اسپنگلر مدل Pulse

گوشی طبی اسپنگلر مدل Pulse

قیمت از : 242,400 تومان
در 1 فروشگاه
پالس اکسیمتر چویسمد مدل C21

پالس اکسیمتر چویسمد مدل C21

270,000
قیمت از : 650,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی زنیت مد مدل دوپاویون کد ZTH-3011

گوشی طبی زنیت مد مدل دوپاویون کد ZTH-3011

245,000
قیمت از : 325,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اسپنگلر مدل Laubry clinic

گوشی طبی اسپنگلر مدل Laubry clinic

قیمت از : 562,800 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اکیومد مدل ST-SR-001

گوشی طبی اکیومد مدل ST-SR-001

170,000
قیمت از : 165,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3018

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3018

76,000
قیمت از : 89,500 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3006

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3006

75,000
قیمت از : 88,500 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اسپنگلر مدل Stethocolor single head

گوشی طبی اسپنگلر مدل Stethocolor single head

قیمت از : 73,200 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اسپنگلر مدل Stethocolor dual head

گوشی طبی اسپنگلر مدل Stethocolor dual head

قیمت از : 84,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی اسپنگلر مدل Dual pulse

گوشی طبی اسپنگلر مدل Dual pulse

قیمت از : 326,400 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3010

گوشی طبی زنیت مد مدل دو پاویون کد ZTH-3010

قیمت از : 180,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی ایزو مد مدل 2 EX

گوشی طبی ایزو مد مدل 2 EX

78,000
قیمت از : 65,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی کابوکنگ مدل BK3002

گوشی طبی کابوکنگ مدل BK3002

56,000
قیمت از : 60,000 تومان
در 1 فروشگاه
پالس اکسیمتر چویسمد مدل C13

پالس اکسیمتر چویسمد مدل C13

500,000
قیمت از : 600,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی دیوا مدل 197

گوشی طبی دیوا مدل 197

63,000
قیمت از : 62,500 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی کابوکانگ مدل BK3002

گوشی طبی کابوکانگ مدل BK3002

58,000
قیمت از : 60,000 تومان
در 1 فروشگاه
پالس اکسیمتر مدل R769

پالس اکسیمتر مدل R769

270,000
قیمت از : 265,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی دیوا مدل 201703

گوشی طبی دیوا مدل 201703

69,000
قیمت از : 62,500 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی ایزو مد مدل wuxih

گوشی طبی ایزو مد مدل wuxih

قیمت از : 78,000 تومان
در 1 فروشگاه
گوشی طبی میکرولاف مدل ST71

گوشی طبی میکرولاف مدل ST71

225,000
قیمت از : 129,000 تومان
در 1 فروشگاه
پالس اکسیمتر اکیوریت مدل FS20C

پالس اکسیمتر اکیوریت مدل FS20C

بدون قیمت
در 1 فروشگاه
گوشی طبی ریشتر مدل Duplex-4001-02

گوشی طبی ریشتر مدل Duplex-4001-02

بدون قیمت
در 1 فروشگاه
ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 15

205,000
قیمت از : 327,000 تومان
در 1 فروشگاه
نمایشگر ضربان قلب بیورر PM110

نمایشگر ضربان قلب بیورر PM110

205,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه